Rentals Egmond

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RENTALS EGMOND

 

Rentals Egmond is een verhuurbemiddelingsorganisatie welke handelt namens en in opdracht van eigenaren van te verhuren accommodaties zoals appartementen, woonhuizen en zomerverblijven. 

 

Gegevens Rentals Egmond:

 • Naam: Rentals Egmond
 • Adres: Boulevard 4-E
 • Postcode: 1931 CJ
 • Plaats: Egmond aan Zee
 • Telefoonnummer: 072 88 88 330
 • Emailadres: info@rentalsegmond.nl
 • Kamer van Koophandel: 62274139
 • BTW-nummer: NL854739853B01
 • IBAN: NL24 INGB 0006 4768 60

 

Artikel 1: Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1.1 Aanbod en aanvaarding
1.1.a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Rentals Egmond door de huurder. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder via email een bevestiging hiervan.

1.1.b. Bij boeking via internet wordt de huurder vóór aanvaarding van de bevestiging erop gewezen dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door Rentals Egmond is de huurder aan deze overeenkomst gebonden.

1.2. Herroeping aanbod
Het aanbod van Rentals Egmond is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na bevestiging van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De huurder heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

1.3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Rentals Egmond niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde huurder – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

1.4. Aankomst- en vertrektijden
De aankomst- en vertrektijden worden vermeld in de bevestiging. Eventuele afwijkingen van deze tijden worden in overleg met de huurder besproken en via email of telefonisch bevestigd. Indien zich bijzondere omstandigheden op de dag van aankomst voordoen (bijv. een onverwachte storing), behoudt Rentals Egmond het recht de aankomsttijd te verplaatsen. De huurder wordt hier zo spoedig mogelijk en bij voorkeur telefonisch van op de hoogte gesteld.

1.5. Opzegging door Rentals Egmond door onvoorziene omstandigheden
1.5.a. Rentals Egmond heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor het gehuurde object niet beschikbaar is. Deze omstandigheden kunnen zijn: verkoop van de accommodatie, het onbewoonbaar zijn van de accommodatie, onvoorziene beëindiging van de verhuur door de eigenaar van de accommodatie etc.

1.5.b. Rentals Egmond zal bij opzeggingen genoemd onder punt 1.5.a zoveel mogelijk inspanningen verrichten om de huurder elders onder te brengen. Eventuele prijsverschillen bij zowel hogere of lagere bedragen worden dan verrekend.

 

Artikel 2: Reissom en betaling

2.1 Reissom 

De reissom zoals deze in de bevestiging gepubliceerd staat, bestaat uit het bruto huurbedrag inclusief alle verplichte kosten met toeristenbelasting (per persoon per nacht) en eventuele upgrades.

2.2.  Aanbetaling: 

2.2.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan. Het aanbetalingsbedrag betreft 25% van de reissom. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na dagtekening van de bevestiging in het bezit te zijn van Rentals Egmond. Bij het voldoen van de aanbetaling gaat huurder akkoord met de algemene voorwaarden

2.3. Restantbedrag:

2.3.1. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken ofwel 42 dagen voor de aankomstdag in het bezit zijn van Rentals Egmond. De huurder is in verzuim als niet tijdig is betaald

2.4. Voor zowel de aanbetaling als het restantbedrag geldt: Als de huurder niet tijdig heeft betaald, zendt Rentals Egmond de huurder een kosteloze betalingsherinnering, waarin de huurder een termijn van drie kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Rentals Egmond heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

2.5 Indien de overeenkomst binnen 6 weken ofwel 42 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

Artikel 3: Wijzigingen door de huurder

Wijzigingen na totstandkoming van de overeenkomst door de huurder kunnen in overleg met Rentals Egmond plaatsvinden met dien verstande dat Rentals Egmond het recht heeft een wijziging te weigeren en/of een berekening te maken van de meer/minderkosten. Indien dit leidt tot een annulering van de overeenkomst dan geldt de annuleringsregeling zoals gesteld in artikel 4.

 

Artikel 4: Annulering door de huurder

Annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden door Rentals Egmond de volgende kosten berekend:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de aankomstdag: 25%;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 60%; 
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de aankomstdag: 90%;
 • bij annulering op de aankomstdag of later: 100%. 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid huurder(s) 

De huurder is jegens Rentals Egmond aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie voor Rentals Egmond ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben. 

 

Artikel 6: Klachten en aansprakelijkheid 

6.1 Door de huurder geconstateerde gebreken van de accommodatie dienen door de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, gemeld te worden aan Rentals Egmond.

6.2 Rentals Egmond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (geluids)overlast van aangelegen accommodaties, bouw- cq. renovatiewerkzaamheden etc.

6.3 Bij storingen, defecten etc. aan centrale installaties van de woongebouwen waarin de accommodaties van Rentals Egmond zich bevinden zal Rentals Egmond zo spoedig mogelijk de gebouw- verantwoordelijke op de hoogte stellen. Rentals Egmond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van dergelijke incidenten.

6.4 Indien voor het verrichten van handelingen toegang tot de accommodatie nodig is, is Rentals Egmond gerechtigd zich te allen tijde toegang tot de accommodatie te verschaffen en zijn verblijvende gasten verplicht hiertoe toestemming te verlenen. Voor zover mogelijk zal Rentals Egmond de verblijvende gasten van een bezoek op de hoogte brengen.

6.5 Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de accommodatie betreft, als gevolg waarvan de accommodatie de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is Rentals Egmond gehouden het gebrek te herstellen met uitzondering van het genoemde in lid 6.2 en 6.3. De huurder dient Rentals Egmond altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen. 

6.6 Indien de klacht naar de mening van huurder door Rentals Egmond niet afdoende wordt opgelost, zal Rentals Egmond in een situatie als genoemd in artikel 6.5 in contact treden met de eigenaar van de accommodatie en tussen huurder en eigenaar bemiddelen teneinde te trachten een oplossing tot stand te brengen. Rentals Egmond kan namens de eigenaar tevens een financiële regeling met de huurder treffen. Het bepaalde in dit artikellid is nadrukkelijk een inspanningsverplichting van Rentals Egmond

6.7 Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt, zal Rentals Egmond, voor zover dit nog niet zou zijn geschied, op verzoek van de huurder de ter hare beschikking staande gegevens van de eigenaar aan hem kenbaar maken teneinde de huurder in de gelegenheid te stellen een eventuele vordering jegens de eigenaar in te stellen. 

 

Artikel 7: Ontbinding van de overeenkomst 

7.1 Rentals Egmond is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder. 

7.2 Indien Rentals Egmond de accommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend (zie ook 1.5), is Rentals Egmond gerechtigd om de overeenkomst te  ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De eigenaar zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode. 

7.3 De eigenaar kan bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen op grond van de leden 7.1 en 7.2 worden vertegenwoordigd door Rentals Egmond

 

Algemene voorwaarden Rentals Egmond versie 01-2021