Rentals Egmond

Annuleringsfonds

Annuleringsfonds

Om niet voor financiële verrassingen te komen staan raden wij u aan deel te nemen aan ons annuleringsfonds

1. Waarom zou ik deelnemen aan het annuleringsfonds?

Natuurlijk gaat u er niet vanuit dat uw vakantie 'in het water' valt, bijvoorbeeld door ziekte van uzelf of een familielid. Of dat er een andere reden is waarom uw vakantie geannuleerd moet worden. Deelname aan het annuleringsfonds voorkomt dubbele pech: dat uw vakantie niet doorgaat en dat u er toch voor moet betalen. Het verschuldigde deelnamebedrag betaalt u gelijktijdig met de boekingskosten, hierdoor bespaart u zich moeite en kosten. Om deel te nemen hoeft u geen extra papieren in te vullen of aparte betalingen te doen. Kortom, het annuleringsfonds is gemakkelijk, eenvoudig en voordelig. Om kosten te besparen kunt u het beste al bij het aanvragen van een boeking aangeven dat u wilt deelnemen.

2. Hoe kan ik deelnemen en wat kost het?

U kunt enkel deelnemen bij aanvang van uw boeking, op het boekingsformulier geeft u aan dat u wilt deelnemen. Dit doet u door bij de bijkomende kosten het annuleringsfonds aan te klikken. U geeft hiermee tevens aan dat u deze voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. De deelnamekosten bedragen 8 % van de huursom.

Voorbeeld

Betaalt u voor een vakantie bijvoorbeeld een huurbedrag € 300 euro dan zijn de kosten slechts € 24. Deze kosten zijn apart op uw bevestiging vermeld, uw boekingsbevestiging is tevens uw bewijs van deelname. Het deelnamebedrag voldoet u altijd volledig bij de eerste betaling.

3. In welke gevallen kan ik een beroep doen op het annuleringsfonds?

U kunt pas een beroep doen op het annuleringsfonds wanneer Rentals Egmond het deelnamebedrag heeft ontvangen. Verder moet zich één van de volgende omstandigheden voordoen:

 • Overlijden, ziekte of ongeval/letsel van deelnemer, familieleden in de 1ste of 2de graad of huisgenoten van deelnemer.
 • Complicaties bij zwangerschap van deelnemer of de met hem samenwonende partner.
 • Een medisch noodzakelijke ingreep die deelnemer, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan.
 • Materiële beschadiging van eigendom van deelnemer of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid daar dringend nodig is.
 • Het door een werkloze deelnemer aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd.
 • Werkloosheid van deelnemer na een vast dienstverband als gevolg van onvrijwillig ontslag.
 • Het door deelnemer onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, of onverwachte verhuizing, bijvoorbeeld vanwege renovatie of verandering van werkkring.
 • Het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door deelnemer voor de vakantie te gebruiken privé-vervoermiddel, binnen 30 dagen voor aanvang van de geplande aankomstdatum.
 • Definitieve ontwrichting van het huwelijk van deelnemer. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.

In gevallen waarin annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal in overleg met de deelnemer naar een passende regeling worden gezocht.

4. Welke uitsluitingen zijn er?

U of uw belanghebbende komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het annuleringsfonds als:

 • Er een onware opgave is gedaan en / of een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.
 • Een claim het gevolg is van een gebeurtenis die (in)direct verband houdt met:
  - overmacht;
  - molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij;
  - natuurrampen, epidemiën en terrorisme;
  - atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt.

Rentals Egmond heeft verder het recht in speciale gevallen deelname aan het annuleringsfonds te weigeren.

5. Wat moet ik doen als ik in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het annuleringsfonds?

 • U geeft onmiddellijk na een gebeurtenis, maar in ieder geval binnen drie werkdagen, aan Rentals Egmond door dat u annuleert.
 • Mondelinge meldingen dienen altijd te worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
 • U dient de omstandigheden die leiden tot een verzoek voor een bijdrage uit het annuleringsfonds aan te tonen.
 • Na de einddatum van het verblijf kan geen beroep meer worden gedaan op het annuleringsfonds.

6. Hoe hoog is het bedrag dat ik ontvang, en hoe lang duurt het voordat ik de bijdrage uit het annuleringsfonds ontvang?

Hoe hoog het bedrag is dat u uit het annuleringsfonds ontvangt, is afhankelijk van de omstandigheden. De bijdrage uit het annuleringsfonds kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat u aan Rentals Egmond heeft betaald, verminderd met de reserveringskosten en de volledige kosten voor deelname aan het annuleringsfonds. Afgezien van bijzondere omstandigheden, hoort u binnen een week na ontvangst van uw schriftelijke annuleringsbevestiging of uw beroep op het annuleringsfonds gegrond is verklaard. U verneemt dan ook voor welk bedrag u in aanmerking komt. Binnen zes weken wordt er uitbetaald op uw bank- of girorekening.